Ändrade avgifter, tider och zoner för parkering i Växjö

Växjö kommun föreslår ett flertal ändringar i parkeringsreglerna. Bland annat att kvällsavgiften tas bort i parkeringszon 1 och att parkeringszon 2 utökas i stadsdelarna Söder, Väster, Norr och Öster. Följande ändringar i kommunens parkeringsregler föreslås för en ökad tillgänglighet och reglering av trafiken: Utökning parkeringszon 2: En utökning av zon 2 och regleringar föreslås på…

Läs mer

Utred en ny miljö- och klimatinriktning på gymnasieskolan

Utbildningsnämnden i Växjö kommun har beslutat om att utreda en ny klimat- och miljöinriktning på någon av våra kommunala gymnasieskolor. – Vi behöver alltid se över vilka typer av utbildningar som vi erbjuder på våra kommunala gymnasieskolor, det är ett arbete som sker löpande. Nu utreder vi möjligheten att inrätta en klimat- och miljöinriktning på…

Läs mer

Växjö kommuns avfallsmängder ska minska

Växjö kommun är idag i framkant när det gäller arbetet med att förbättra miljön och minska på vår påverkan på klimatet. Arbetet har pågått länge och började redan med sjöreningen i slutet av 70-talet. Att Växjö kommun har varit så framgångsrikt beror bland annat på att kommunen haft en stark politisk vilja att förändra och…

Läs mer

Elevpengen stärks i Växjö kommun

Under 2024 kommer undervisningsdelen av elevpengen till grundskolan att öka i Växjö kommun. Satsningen görs för att stärka elevernas måluppfyllelse. – Vi satsar nu 26 miljoner kronor på att stärka elevpengen i våra grundskolor. Trots att det är tuffa ekonomiska tider lyckas vi med att höja elevpengen och därmed stärka elevernas undervisning. Men detta handlar…

Läs mer

Växjö kommun stärker de brottsförebyggande insatserna

För att stärka ungas möjligheter till delaktighet och förhindra att de hamnar i utanförskap, våld eller rekryteras till kriminalitet tas nu krafttag för att stärka det brottsförebyggande arbetet i Växjö kommun. Det brottsförebyggande arbete som redan pågår stärkts och kompletteras med fler arbetsmetoder och en särskild satsning riktad mot yngre genomförs. – Vi kan göra…

Läs mer

Växjö vill att barn och ungdomar ska bli mer delaktiga i kommunens arbete

Ungdomar är allt mindre intresserade av politik, fler än hälften av ungdomarna tror inte att politiken kan lösa dagens samhällsproblem och vart femte kille tar avstånd från påståendet att demokrati alltid är det bästa sättet att styre ett samhälle. Det visar den senaste årsrapporten från Ungdomsbarometern. För att få barn och ungdomar mer delaktiga ska…

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla kommuninvånare i Växjö

Snart lägger vi 2023 bakom oss och vilket år det har varit! För min egen del, som ganska ny på ”jobbet” med ett år bakom mig, har det varit både roligt, utmanande och fullt av viktiga fattade beslut. Vi har en otrolig organisation och tillsammans gör vi alla Växjö kommun så mycket bättre. Jag vill…

Läs mer

Centrumskolan blir kvar – med stärkt styrning

Kunskapsresultaten för Centrumskolan har under de senaste läsåren visat låg måluppfyllelse i förhållande med andra skolor med jämförbara förutsättningar. För läsåret 2022/2023 nådde endast 18 procent av eleverna i årskurs 6 målen och resultaten för nationella proven i årskurs 3 tyder på brister i kunskapsutvecklingen. Utbildningsnämnden beslöt därför att utreda Centrumskolans organisation och framtid. Nu…

Läs mer

Tillsammans gör vi Växjö bättre

Äntligen styrs Växjö kommun av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Växjö kommun ska vara en motvikt till krafter som vill splittra människor. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun med ett väl fungerande och hållbart näringsliv. Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela kommunen. Under vårt första år har…

Läs mer

Växjö kommuns budget 2024 – för en trygg och hållbar framtid

Idag har styret i Växjö kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat sitt budgetförslag för 2024 för en trygg och hållbar framtid. I arbetet med att ta fram budgetförslaget har Centerpartiet deltagit. 2024 väntas blir ett extra ordinärt år som kommer att präglas av en orolig omvärld, tillfälligt höga pensionskostnader och en fortsatt hög inflation, därför…

Läs mer
facebook Twitter Email