Växjö kommun vidtar åtgärder för att motverka negativa effekter av extremväder

Extremväder som följer klimatförändringarna har bidragit till nya och större risker för människor, infrastruktur och natur. Samhällsbyggnadsförvaltingen i Växjö kommun ligger långt fram när det gäller att göra investeringar för att klara av de negativa effekterna vid extremväder, så som översvämningar vid kraftiga regn. Nu utökas insatserna.

– Det är nödvändigt att Växjö kommun anpassar sig efter klimatförändringarna. Vi behöver göra kloka investeringar på både kort och lång sikt och detta kommer påverka befintlig bebyggelse och bebyggelse i våra nya områden. Det är viktigt att utforma våra detaljplaner för framtidens klimat och därmed minska riskerna för människors hälsa och säkerhet, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige har bland annat gett samhällsbyggnadsnämnden ett tillskott på en miljon kronor för att göra en så kallad skyfallskartering. Det innebär praktiskt att nya verktyg tas fram för att kunna analysera effekterna vid stora regnmängder och identifiera var insatser behöver sättas in. Analysverktyget blir viktigt för att kunna simulera översvämningar och det kommer hjälpa oss med den nuvarande och den framtida bebyggelsen.

– Vi vet redan i dag att vi påverkas negativt när det blir stora nederbördsmängder på kort tid. Vårt dagvattensystem behöver rustas för extremväder, som vi tror kommer inträffa allt oftare framöver. När vi nu gör dessa förändringar stärks vår beredskap och kommunen blir bättre rustad för framtida kriser, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Att stärka arbetet för att motverka de negativa effekterna vid extremväder är en del av samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2024.

– För att stå bättre rustad mot översvämningar behöver våra tätorter ha fler gröna områden och fler träd. Vi kan bygga bort mycket men träden spelar en viktig roll när det gäller att ta hand om vatten, säger Cheryl Jones Fur (Mp). 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email