Skolsegregationen måste brytas

Växjö kommuns skolresultat är tyvärr ingen rolig läsning. Den blågröna majoriteten säger att skolresultaten ökar, vilket är sant men samtidigt vet vi att ökningen är marginell då resultaten är väldigt låga. 

 

Verkligheten går inte ihop med uppfattningen som det moderatledda styret verkar ha. I årsrapporten gällande Växjös senaste skolresultat kan vi läsa att endast 92 % av eleverna i årskurs tre klarar målen i svenska. Det är nästan 100 elever som inte kan läsa när de slutar lågstadiet. Läser man svenska som andra språk är resultaten tyvärr ännu sämre, då når endast 64% målen när man slutar årskurs tre.

På mellanstadiet, när eleverna slutar klass sex, når 75% målen i alla ämnen. Det är en tyvärr en allt för låg siffra, men än lägre är niornas resultat. Endast 72% av eleverna i årskurs nio när målen i alla ämnen. 

 

Detta är resultatet av flera års styre med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Växjö är en kommun med universitet, stora överskott i kommunkassan, en utbildningsnämnd med plusresultat och engagerade lärare och borde ha goda möjligheter för ett mycket bättre resultat. Växjös barn och elever samt de som arbetar inom skolan behöver få bättre förutsättningar. 

 

Låga skolresultat, minskad studiero och upplevd otrygghet kräver att man går in med krafttag. Dessa negativa mönster måste brytas omedelbart. 

 

Personalen i Växjö kommuns skolor gör allt de kan utifrån de förutsättningarna de får av den blågröna majoriteten. Samtidigt som vi vet att krafttag behövs för att rusta upp skolan och stärka den, satsar den blågröna majoriteten pengar på allt annat än förebyggande insatser. Vi kan i deras budget läsa om förslag på naturskola, fler profiler inom förskolan och omvänd skolskjuts, men vi hittar inget förslag om insatser för att öka skolresultaten, stärkt studiero eller ökad trygghet. 

 

Socialdemokraterna i Växjö kommun vill se kraftiga åtgärder för att bryta skolsegregationen. Likvärdig skola måste prioriteras. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och måste därför säkerställa att alla barn, oavsett socioekonomiska faktorer, har möjlighet att lyckas i skolan. Det är dags att vända utvecklingen. Växjö kommun ska ha en likvärdig skola där barn och unga har möjlighet att utvecklas utifrån sin fulla potential.

Tillsammans kan lärare och annan skolpersonal, rektorer, förvaltning och politik vända resultaten för skolan i Växjö kommun. Vi har en duktig och kompetent lärarkår samt engagerade rektorer som vi måste lyssna på. Lärarna kan knappast lastas för bristande eller felriktade resurser, det är politikens ansvar.

 

Socialdemokraterna i Växjö vill se höjda studieresultat, ökad trygghet och fler motiverade elever. Därför vill vi tillsätta en lokal skolkommission där problem och utmaningar identifieras och åtgärder föreslås för en likvärdig skola. Det krävs att resursfördelningssystemet görs om så att de skolor som behöver bäst ska få mest. Vi vill starta ett nationellt gymnasieprogram för elever med NPF-diagnoser och satsa på elevhälsan.

 

Framtiden börjar i skolan. Det är i skolan barn och unga tillbringar stor del av sin tid. Det är i skolan vi har möjlighet att ge unga framtidstro och hopp. Det är i skolan drömmar börjar och möjligheter skapas. Därför är det där vi måste lägga de flesta resurserna. Socialdemokraterna har i flera år satsat på skolan och vi lovar att vi kommer göra det även framåt.

 

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email