”Vi kommer att ta ansvar för Växjö kommun”

Det preliminära resultatet för Växjö kommun 2022 visar ett positivt resultat på 230 miljoner kronor. Överskottet är bland annat en följd av skatteavräkningar och statsbidrag. Att vi har ett starkt resultat i ryggen när vi går in i en mer osäker period med höjda räntor, hög inflation och försvagad konjunktur gör oss bättre rustade för framtida utmaningar. Vi känner dock en stor oro för att den moderatledda regeringen med Sverigedemokraternas stöd, inte tar ansvar för välfärden. Statsbidragen till Sveriges kommuner och regioner räcker inte till för att upprätthålla kvaliteten i välfärden.

Det är mycket riktigt att Växjö kommun har en ordnad ekonomi och att vi under flera år gjort ett gott resultat. Mycket tack vare att Växjö kommun har fått statsbidrag och stora ekonomiska ersättningar under pandemin. Det betyder dock inte att kommunen står utan utmaningar i olika verksamheter. Vi har en underhållsskuld i flera av våra skollokaler, en simhall som är både för liten och i alldeles för dåligt skick samt ett gammalt kommunhus som stått tomt i över två år. Det finns mycket för oss i nya styret att ta tag i.

När vi nu går in i 2023 påbörjar vi en nystart för Växjö kommun med satsningar kopplade till bland annat skola och omsorg, trygghet och jämlikhet, hållbarhet samt ett stärkt näringsliv. Budget 2023 innebär prioriteringar på att stärka välfärden med satsningar på en jämlik och likvärdig skola, ökad bemanning inom omsorgen samt insatser för att bryta segregationen och öka tryggheten. Klimatkrisen påverkar även Växjö och vi behöver öka intensiteten i vårt hållbarhetsarbete för att nå kommunens uppsatta klimatmål. Vi ska vara med och leda klimatomställningen och stå i framkant inom social hållbarhet.

Oron i omvärlden gör att ekonomin i många av Sveriges kommuner är ansträngd. Om det oroliga läget fortsätter kommer det så småningom även att märkas i Växjö kommun. Vi är inte vaccinerade för all framtid, men kommunens invånare kan känna sig trygga med att Växjös nya styre (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) kommer att förvalta skattepengarna väl och investera dem i vår gemensamma välfärd. Med tanke på det ekonomiska läget och oron i omvärlden kommer vi inte kunna göra allt genast. Det kommer bli några tuffa år. Vi har dock infört en resultatutjämningsreserv som innebär att vi i svåra tider kan använda pengar som vi samlat på oss i goda tider, så att dessa inte bara läggs på hög.

I ett svårt ekonomiskt läge lägger regeringen stort ansvar på kommunpolitiker. Den konservativa högerregeringens generella statsbidrag räcker inte på långa vägar. Dessutom väljer regeringen att, i stället för att stötta låginkomsthushåll i ett tufft läge, sänka skatten för höginkomsttagare. Detta kommer såklart märkas i kommunernas budget när fler invånare kommer att behöva stöd.

Vi kommer att ta ansvar för Växjö kommun. Samtidigt som vi varje dag ska ge kommuninvånare den välfärd de kan förvänta sig, ska vi förvalta skattepengarna väl.

Malin Lauber (S) Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Maria Garmer (V) Kommunalråd kommunstyrelsens förste vice ordförande

Magnus P Wåhlin (MP) Kommunalråd

facebook Twitter Email