Växjös elever förtjänar bättre

En granskning av revisionsbyrån KPMG gällande likvärdigheten i skolan visar tydligt att grundskolorna i Växjö kommun inte har haft rätt förutsättningar för att erbjuda likvärdig utbildning för eleverna.

Deras granskning visar att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal varierar stort mellan skolenheterna. Vidare visar den att eleverna som har behov av särskilt stöd inte har möjlighet att få det och orsaken till det beror på skolenhetens olika förutsättningar. Det pekades också i granskningen på att elever som läser svenska som andra språk inte heller får likvärdig undervisning vid kommunens skolor.

Detta är resultatet av ett 16 år långt moderatstyre i kommunen. Under 2021 var det cirka 100 barn som gick ut lågstadiet utan att klara målen i vare sig svenska eller matematik, dessa siffror har sett likadana ut under flera år, barn som inte fått rätt insatser tidigt kan inte läsa när de slutar lågstadiet. De senaste åren har flera hundra elever som slutar nionde klass inte varit behöriga till gymnasiet.

Växjö kommun har ett stort ekonomiskt överskott. Pengar som skulle göra bättre nytta i skolans verksamheter. Genom att satsa på skolan kan vi arbeta för att minska skolsegregationen. För att elever med behov av särskilt stöd ska få det stöd de har rätt till behöver vi ge lärarna en bra arbetsmiljö och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Då ökar chanserna att de fortsätter jobba inom skolan och utvecklas i sin profession. Det gagnar eleverna. Vi måste även satsa på elevhälsan och öka den socioekonomiska ersättningen, så mer resurser går dit behoven är som störst.

Socialdemokraterna har under många år prioriterat skolan men tyvärr har vårt budgetförslag inte gått igenom. Det är dags för maktskifte i Växjö kommun. Växjös lärare och elever förtjänar bättre.

Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email