Växjö vill att barn och ungdomar ska bli mer delaktiga i kommunens arbete

Ungdomar är allt mindre intresserade av politik, fler än hälften av ungdomarna tror inte att politiken kan lösa dagens samhällsproblem och vart femte kille tar avstånd från påståendet att demokrati alltid är det bästa sättet att styre ett samhälle. Det visar den senaste årsrapporten från Ungdomsbarometern.

För att få barn och ungdomar mer delaktiga ska Växjö kommun nu utveckla nya invånardialoger riktade mot de unga i kommunen. Dialogerna ska ske på barn och ungdomars villkor och på platser och forum där de verkar. Arbetet inleds redan nu och är ett uppdrag i kommunstyrelsens internbudget för 2024 som antogs under tisdagen.

– De dialoger vi har med dem som bor, lever och verkar i vår kommun går inte hem hos den yngre generationen. Då måste vi hitta nya vägar för göra barn- och ungdomar mer delaktiga. Nya dialogformer är inte det enda sättet utan vi måste arbeta brett och se över allt, säger Maria Garmer (V), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är oroväckande att vart femte ung kille inte ser demokrati som det bästa sättet att styra vårt samhälle. Tyvärr har utvecklingen pågått under en tid och det är dags att vända den negativa trenden. Vi politiker måste också vara självkritiska och se till vårt eget agerande och hur vi kan förändra detta, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

I kommunstyrelsens internbudget ingår flera nya uppdrag som bland annat syftar till att stärka ungdomars delaktighet och engagemang i samhället. För att stärka barnperspektivet införs ett barnbokslut och en kartläggning och kraftsamling för barn och ungas hälsa genomförs. Det görs också stora insatser inom skolan med bland annat stärkt elevpeng, stärkt elevhälsa och insatser för att bryta skolsegregationens negativa effekter. Allt görs för att ungdomar ska få större inflytande över sina liv och ges möjlighet att delta i samhället.

– Förhoppningen är att alla dessa insatser ska ge en positiv effekt. Att det ska förbättra barnrättsperspektivet och öka barn- och ungdomars engagemang för demokratiska frågor. Att stärka barn och ungdomars delaktighet är inte en engångsinsats utan ett arbete som måste ske löpande. Barn och unga är vår framtid, säger Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd.

Ungdomsbarometern är Sveriges största årligen återkommande ungdomsstudie. Den bygger på enkätfrågor som 15 000 ungdomar har svarat på. Undersökningen gjordes hösten 2023. Frågorna spänner över stor bredd från fritidsintressen till politik och tankar om framtiden.

Kommunstyrelsens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email