Växjö ska bli hållbart på allvar

Snast år 2030 ska målen i Växjös hållbarhetsprogram vara uppnådda. Det var ett beslut som antogs i full politisk enighet under den förra mandatperioden. Syftet med beslutet är att skapa en kommun som är en fantastisk plats att bo, verka och leva på, både nu och i framtiden. För att nå dit antogs ett program med flera konkreta mål som behandlar allt från klimatet och miljön till trygghet och social rättvisa.

Nu har vi fått en analys om hur arbetet går med att uppnå målen. Mycket går åt rätt håll, men som det ser ut nu kommer inte målen att nås. Därför måste Växjö kommun lägga in en högre växel.

Vi ser att mängden avfall ökar i Växjö och det handlar bland annat om mängden förpackningar från konsumtion. För att vända denna trend behöver vi se till att avfall inte uppstår men vi behöver även återanvända mer. Växjö kommun gör stora inköp varje år och kommunens agerande får stor effekt. Andelen livsmedel som är Faritrade- eller Svanen-märkt, ekologisk och närproducerad måste öka. Även byggindustrin kan bli bättre på att återanvända byggmaterial och här kan kommunen ställa högre krav vid renoveringar och nybyggnationer.

Att bo, verka och leva i en trygg kommun är avgörande för att skapa en social hållbarhet. Det anmäls färre våldsbrott i vår kommun jämfört med andra stora städer. Trots det ökar den upplevda otryggheten bland kommuninvånarna. Men när det gäller grov kvinnofridskränkning så går utvecklingen åt helt fel håll. Växjö har tidigare legat på en låg nivå när det gäller den typen av brottslighet men nu har vi en högre andel än jämförbara kommuner.

Den upplevda otryggheten tas på allvar och utvecklingen måste vända. Det nya politiska styret i Växjö, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar nu krafttag och redan i år genomför vi en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten. Vi satsar bland annat på det förebyggande arbetet med fler fältassistenter och mobila team i hela kommunen. Vi planerar för fler familjecentraler och vi vill utreda fler så kallade övergångsboenden för kvinnor som vill lämna destruktiva förhållanden.

Andelen kommuninvånare med en låg ekonomisk standard har ökat i Växjö. De som har det sämre ekonomiskt har blivit fler och andelen är högre i vår kommun än genomsnittet i Sverige. För att fler ska få en högre ekonomisk standard genomför vi flera insatser för att få fler i arbete. Alla som bor i Växjö kommun och som kan arbeta ska arbeta.

Mycket av grunden till ens fortsatta liv läggs i skolan, därför genomför vi en särskild satsning på så kallad återvändarskola, som syftar till att få elever med störst svårigheter att ta sig tillbaka till skolan och genomföra sin utbildning. Vi satsar över 100 miljoner, bara i år, för att skapa en mer jämlik skola och bryta segregationen för att säkerställa att alla elever får de förutsättningar och den utbildning de har rätt till. Forskningen visar att om man tar sig igenom skolan så minskar risken radikalt för att man ska hamna i ett ekonomiskt utanförskap som vuxen.

Vi vuxna i Växjö tenderar till att bli mer stillasittande och andelen aktiva barn och ungdomar blir allt lägre. Andelen barn som cyklar eller går till skolan har minskat under de senaste 20 åren. Vi vet att vardagsmotionen är nyckeln till ett mer hälsosamt liv och att det förebygger sjukdomar när vi blir äldre. Vi påbörjar nu arbetet för att göra Växjö till bättre cykelkommun så att fler ska vilja ta cykeln till jobbet eller till skolan. Det handlar inte bara om att bygga fler cykelbanor utan även att göra de befintliga mer säkra.

Vi har styrt kommunen sedan årsskiftet men vi har redan växlat upp arbetet med att göra Växjö hållbart till år 2030. Mer måste göras och vi är beredda att kavla upp ärmarna och göra det arbete som krävs.

Pernilla Bodin (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet

Arijeta Reci (S), 1:e vice ordförande i hållbarhetsutskottet

Maria Garmer (V), kommunalråd och ledamot i hållbarhetsutskottet

facebook Twitter Email