Växjö kommuns avfallsmängder ska minska

Växjö kommun är idag i framkant när det gäller arbetet med att förbättra miljön och minska på vår påverkan på klimatet. Arbetet har pågått länge och började redan med sjöreningen i slutet av 70-talet. Att Växjö kommun har varit så framgångsrikt beror bland annat på att kommunen haft en stark politisk vilja att förändra och förbättra och att det har rått en samsyn mellan partierna. Numera arbetar kommunen för att nå målen som sattes upp i Hållbara Växjö 2030 och som antogs i full politisk enighet.

– Alla förvaltningar och bolag i kommunen ges nu i uppdrag att se över sitt avfall och göra insatser för att minska mängden. Dessutom pågår ett arbete med att jobba mer cirkulärt i vår kommun. En del i det är vår möbelcirkel. Den är ett effektivt sätt att återanvända möbler inom kommunen. Vi går nu vidare och utreder möjligheten till samarbete med andra offentliga aktörer i vår kommun för att öka de cirkulära arbetssätten, säger Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd.

Uppdraget att minska Växjö kommuns avfallsmängder är en del av kommunstyrelsens internbudget för 2024. För att begränsa klimatförändringarna behöver Växjö kommun minska sitt klimatavtryck. Utsläpp från transporter orsakar kommunens största direkta utsläpp.

– Därför behöver vi öka transporteffektiviteten och ge bästa möjliga förutsättningar för att öka antalet resor och transporter som sker med förnybara bränslen, cykel och kollektivtrafik. Dessutom inför vi en koldioxidbudget i kommunen för se var de största konsumtionsbaserade utsläppen sker. Därefter kan vi sätta in insatserna där effekten blir som störst, säger Maria Garmer (V), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Den senaste delrapporten gällande Hållbara Växjö 2030 visar att vi måste öka insatserna för att nå våra gemensamt uppsatta mål. Växjö har kommit långt när gäller att nå klimatmålen, men vi har en bit kvar. Nu ska vi bland annat öka arbetet med att minska avfallsmängderna i kommunen och utveckla ett cirkulärt arbetssätt, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens internbudget är framtagen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet.

facebook Twitter Email