Pengarna ska arbeta i våra verksamheter – inte läggas på hög

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget för 2022 innehåller flera förslag med mål att öka jämlikheten i Växjö kommun. Tack vare stora statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen har vi utrymme att göra satsningar lokalt. Pengarna ska arbeta i våra verksamheter och komma Växjöborna till del. De ska inte läggas på hög.

Det senaste året har starkt präglats av coronapandemin. Pandemin är långtifrån över och vilka konsekvenserna blir är svåra att överblicka, dock har en sak blivit tydlig – utan samarbete, tålamod och en stark gemensam välfärd står vi dåligt rustade när krisen kommer.

Kommunens medarbetare har gjort stora insatser. Politikens ansvar att garantera dem en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv har aldrig varit tydligare. För att uppnå detta har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet flera förslag i vår budget.

Pandemins effekter har gjort att vi står inför stora framtida utmaningar, en av dessa är att många elever missat viktig tid i skolan och därmed utbildning. Därför satsar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 43 miljoner på skolan. Skillnaden mellan vilka elever som klarar skolan är alldeles för stor. De ökade resurserna ska öka likvärdigheten och gå till de skolor och elever som är i störst behov av ökat stöd. Skolan är den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden för såväl den enskilde som för samhället. Segregationen i skolan måste brytas och den utbildningsskuld som skapats på grund av pandemin måste betalas tillbaka.

Omsorgen får att tillskott på 17 miljoner kronor. Det har blivit extra tydligt under pandemin att omsorgen behöver stå väl rustad. Bättre arbetsmiljö och fler chanser till vidareutbildning för anställda inom omsorgen ger både personal och omsorgstagare mer trygghet. Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktiga våra medarbetare är. De ska få mer inflytande och tryggare anställningar. Vi föreslår bland annat att minutjakten inom omsorgen ska avskaffas. Vi vill öka friskvårdsbidraget och erbjuda regelbundna hälsokontroller.

I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget finns även satsningar på trygghet och kultur- och fritid. Vi vill skapa möjligheter för en ännu mer aktiv fritid, framförallt nu när vi ser pandemins effekter på kultur- och föreningslivet. Vi vill bland annat öka föreningsbidraget och utveckla friluftslivet. I Växjö kommun ska alla känna sig trygga med välfärden men också med att kunna promenera på gator och torg. Ökad fältverksamhet och mobila team är ett arbete som måste fortsätta, vilket innebär fler närvarande vuxna där de behövs som bäst.

Under pandemin har kvinnojourerna haft högre tryck på sin verksamhet, men även annan social oro har ökat. Arbetet med att betala tillbaka den sociala skuld som uppstått på grund av pandemin ska inledas. Ingen Växjöbo ska lämnas efter.

I en orolig värld finns det krafter som vill skapa oro och splittring, men det är tillsammans och genom samarbete vi klarar de utmaningar vi ställs inför. Mindre egoism och mer solidaritet – så vill vi möta framtiden i Växjö kommun.

Malin Lauber (S)

Maria Garmer (V)

facebook Twitter Email