Nystart för Växjös kultur- och fritidsliv

Sedan årsskiftet har Växjö kommun ett nytt politiskt styre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kultur- och fritidsfrågorna står högt upp på vår dagordning – idrott, kultur och allas rätt till en aktiv fritid är viktiga delar av välfärden. En meningsfull fritid med ett starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv gör att människor möts. Det skapar mening, sammanhang och bidrar till att folk blir engagerade och får uppleva gemenskap.

I Växjö kommun ska det finnas jämlik tillgång till mötesplatser och inspirerande utemiljöer men även bra förutsättningar med lokaler och anläggningar för att bedriva fritidsverksamhet på jämlika villkor för alla kommuninvånare. Det skapar goda förutsättningar för alla att utvecklas och ta del av kultur- och fritidsutbudet, oavsett bostadsområde eller socioekonomiska förhållanden.

För att ge alla invånare möjlighet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter startar vi nu en fritidsbank i Växjö kommun. En fritidsbank fungerar som ett bibliotek, men i stället för böcker är det idrotts- och fritidsutrusning som finns till utlåning. Fritidsbanken är ett väl utvecklat koncept och finns redan i över hundra kommuner. Erfarenheten från andra kommuner visar att över 40 procent av dem som lånar från fritidsbanken är personer som annars inte skulle deltagit i en idrott- eller fritidsaktivitet. Fritidsbanken är också en viktig del i vårt hållbarhetsarbete där vi främjar lånekultur framför ökad konsumtion.

Kulturen är en viktig del i välfärden, att det finns kultur med bredd och spets är en nödvändighet för att vårt demokratiska samhälle fortsätter fungera. Den högerkonservativa regeringen sänker anslagen till landets kulturskolor, i Växjö satsar det nya styret på att kompensera för detta och tillför resurser. En halv miljon extra går till att våra elever ska få ta del av professionella kulturupplevelser under skoltid.

Studieförbunden som är aktiva i vår kommun spelar en viktig roll för folkbildning och det livslånga lärandet för alla invånare. Den högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna minskar nu stöden till studieförbund och folkhögskolor, Växjö kommun gör det motsatta och ökar stöden. Vi gör det för att främja folkbildningen och demokratisk tillgång till lärande genom hela livet.

Våra kommuninvånares efterfrågan på bra och tillgängliga friluftsliv- och mötesplatser har sedan pandemin stadigt ökat. Därför ska vi nu inventera de platser som finns och utveckla dem, över hela kommunen. Samtidigt satsar vi på att utveckla Evedalsområdet ännu mer, vi ska aktivt verka för att slottsruinen ska vara tillgänglig för invånare och turister och vi ska aktivt arbeta för att bygga en ny simhall i Växjö.

Med ett nytt politiskt styre i kommunen och efter åren med pandemin behöver kultur- och fritidsverksamheten en nystart i Växjö. Den riktning som vi nu stakar ut kommer att ge den nystart som behövs.

Martina Forsberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Frida Sandstedt (V), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Isak Folcker (MP), ledamot av kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email