Lauber: ”Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats om simhallen”

Diskussion om Simhallen i Växjö har pågått i tio år, kanske längre. Jag är stolt över att vi nu äntligen har enats i politiken om ett inriktningsbeslut om en ny simhall på Bäckaslövsområdet.

I mitt politiska engagemang jobbar jag för invånarnas bästa och behöver ha ett helhetsperspektiv. Att inte isolera en fråga utan se en helhet. Många beslut ska fattas och de olika besluten påverkar varandra. Beslutet om simhallen är inget undantag. Vi bygger en simhall inte bara för oss som är verksamma här och nu, utan kanske framför allt för alla framtida Växjöbor. När vi gör stora investeringar som påverkar många är det viktigt för mig med en bred politisk enighet.

Alla partier i kommunfullmäktige har varit med i en grupp som har haft målet att komma framåt i simhallsfrågan. Vi har inte haft några protokollförda sammanträden men bra diskussioner där vi har respekterat varandras åsikter och tagit tillvara alla goda idéer, vi har varit på studiebesök, omvärldsbevakat och fått inspel från bland annat tjänstepersoner, föreningar och många kommuninvånare. Vi har också under flera år tagit del av olika utredningar och studier.

Olika partier har haft olika processer i sitt arbete och på olika sätt kommit fram till den viljeinriktningen som nu presenteras. Det vill säga att kommunchefen ska ta fram beslutsunderlag för att kunna påbörja byggnation av simhall på Bäckaslövsområdet. Samtidigt ska det tas fram förslag på hur området kring gamla simhallen kan utvecklas samt vilken offentlig verksamhet som kan inrymmas i den gamla byggnaden.

I september kommer kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med en första rapportering om hur vi går vidare. Eftersom den nuvarande simhallen är sliten och i dåligt skick är det viktigt att vi har fart i arbetet. Gruppen som hittills arbetat kommer fortsätta arbeta framåt med bland annat innehåll. Jag ser fram mot att den goda dialog vi haft fortsätter och att vi så fort som möjligt kan sätta spaden i marken så att både kommunens invånare, föreningar och besökare kan erbjudas simning och bad även i framtiden.

Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun

facebook Twitter Email