Därför startar vi SFI i kommunal regi

Nämnden för arbete och välfärd har tagit del av utredningar som visar att vuxenutbildningen i Växjö kommun har kvalitetsbrister och dessa måste åtgärdas. Inom SFI (svenska för invandrare) är det i dag en låg andel av eleverna som lämnar utbildningen med godkända betyg i det svenska språket. Så kan vi inte ha det.

Vi vidtar nu en rad åtgärder för att stärka kvaliteten och ett stort fokus kommer att ligga på att starta upp SFI-utbildning i kommunal regi. Detta sker redan till hösten.

Fram till nu har Växjö kommun haft en modell där all vuxenutbildning ligger i privata aktörers händer. Det är en modell som inte har visat sig fungera fullt ut och nu vidtar vi åtgärder för att stärka kvaliteten för eleverna.

Alla som studerar SFI har olika bagage med sig. En del har en lång skolbakgrund medan andra har en kortare, eller ingen skolbakgrund alls. Med start till hösten drar Växjö kommun igång viss del av utbildningen i SFI i egen regi. Detta gäller för de med kortast skolbakgrund. Vi ser att den målgruppen behöver en större helhet än vad som erbjuds idag. Till exempel kommer vi att erbjuda SFI i kombination med arbetsmarknadsinsatser. Erfarenheter visar att individen lär sig språket allra bäst om studier i klassrummet kombineras med praktik på en arbetsplats.

Vuxenutbildningen i kommunal regi avskaffades i Växjö kommun 2021. Sedan dess har vi inte haft rådighet över den utbildning som har bedrivits. Vi tar nu ett första steg för en kommunal vuxenutbildning i egen regi. Med en utbildning i kommunal regi kan vi nu fokusera på kvalitet och erbjuda det som Växjö kommun behöver för att klara den framtida kompetensen och för att göra det lättare för den enskilde att integreras och ta plats i samhället.

Utmaningen är stor och Växjö kommun kommer inte att klara det på egen hand. Vi kommer fortsätta att behöva samarbeta med externa aktörer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för Växjö kommun.

Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd

Magnus P. Wåhlin (MP), 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd

Anna Bertland (V), ledamot i nämnden för arbete och välfärd

Thomas Karlsson (C), ledamot i nämnden för arbete och välfärd

facebook Twitter Email