Centrumskolan blir kvar – med stärkt styrning

Kunskapsresultaten för Centrumskolan har under de senaste läsåren visat låg måluppfyllelse i förhållande med andra skolor med jämförbara förutsättningar. För läsåret 2022/2023 nådde endast 18 procent av eleverna i årskurs 6 målen och resultaten för nationella proven i årskurs 3 tyder på brister i kunskapsutvecklingen. Utbildningsnämnden beslöt därför att utreda Centrumskolans organisation och framtid.

Nu meddelar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartier att de tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ett gemensamt förslag där skolan är kvar. Förslaget innebär en förstärkt central styrning av skolan med fokus på höjda kunskapsresultat.

– Jag är glad för att vi är många partier som vill ta ansvar och att det finns en bred politisk enighet för att Centrumskolan ska vara kvar. Nu är vi överens om en rad insatser för att fler elever ska nå målen. Skolan är det enskilt viktigaste för att bygga Växjö kommun mer jämlikt och ge barn och unga samma chanser att ta sig genom livet, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Alla partier som står bakom förslaget är eniga om vikten av en skola på Arabyområdet.

– Alla stadsdelar i Växjö tätort har en skola och det är extra viktigt att det finns en skola på Araby. Men både elevernas resultat och utredningen visar att det krävs stora insatser för att vända utvecklingen på skolan. Detta borde ha skett för länge sedan men nu sker det. Vi gör detta för elevernas skull, de förtjänar en bra skola, säger Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Det förslag som utbildningsnämnden ska ta ställning till innebär bland annat att Centrumskolans resultat ska ha en positiv trend inom två år och inom fem år ska eleverna i årskurs 6 minst nå resultat i nivå med genomsnittet för skolor i Sverige med jämförbart socioekonomiskt index

– Vi är nu överens om en åtgärdsplan som berör allt från strukturen på skolan till elevhälsan och ökad insyn från huvudmannen. Alla dessa åtgärder beslutar vi om för att säkerställa elevernas rätt till en utbildning av god kvalitet, säger Magnus Folcker (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email