Framtiden börjar i skolan

Växjös nya styre, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar skolan och lägger störst resurser till utbildningsnämnden för att öka jämlikheten. När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanser och var och en får makt att påverka sitt eget liv. Skolan ska ge alla barn möjligheter att få utvecklas efter sina egna förutsättningar och få stöd för att nå sin fulla potential.

I skolan rustas våra barn och ungdomar för hela livet, en fullgjord gymnasieutbildning är den enskilt bästa försäkringen för att få ett arbete. I skolan finns utmaningar kopplat till skolsegregation och för att dämpa dess negativa effekter behöver resurserna i skolan få en tydligare fördelning, där skolor med stora behov får mer resurser. Medarbetarna på våra förskolor och skolor har stor kompetens. Deras profession ska stärkas och medarbetarna ges större tillit i sitt arbete.

Skolgången börjar redan i förskolan och alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan utvecklas på sitt sätt och i sin takt. Alla skolor och förskolor ska vara miljöer där barn och elever med NPF-problematik och andra funktionsnedsättningar ges rätt förutsättningar. I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande, arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan där. Fritidshemmen ska vara en del av den förlängda skoldagen och kan med sin pedagogik bidra till elevers utveckling.

Barn och ungas hälsa måste tas på allvar och i det arbetet har skolan en avgörande roll. Därför gör Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en riktad satsning på elevhälsan. Bemanningen och tillgängligheten ska öka. Att skolsköterskan enbart finns på plats varannan onsdag duger inte. Elevhälsosamtal och goda möjligheter till fysisk aktivitet i skolan stärker ungas hälsa. När vi ser att barn och ungas psykiska ohälsa ökar, måste vi ta det på allvar och stärka elevhälsan så att vi bättre ska kunna möta eleverna. Det förebyggande arbetet med skolsocionomer ska fortsätta och utvecklas.

På landsbygden är skolan ofta samhällets mitt och att skolan är välfungerande är avgörande, inte bara för barn och unga, utan för landsbygdsutvecklingen i stort. Oavsett var i kommunen man bor ska det finnas tillgängliga och bra förskolor och skolor. Landsbygdsskolorna ska inte avvecklas utan utvecklas för att möta framtidens behov.

Kulturskolans verksamhet ska fortsätta utvecklas runt om i kommunen och göras tillgänglig för fler barn och unga. En översyn av kursavgiftens storlek ska göras. Fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas i hela kommunen för att erbjuda ett mer likvärdigt utbud av aktiviteter för ungdomar oavsett bostadsort.

En resursstark skola som kan fokusera på individuella lösningar ska möjliggöra att fler elever vill och kan vistas i skolan. Därför satsar vi på att skapa en miljö som bereder elever, som har en stor skolfrånvaro, att komma tillbaka till skolan och fortsätta sin utbildning.

Framtiden börjar i skolan, med rätt satsningar och höga ambitioner kan vi i skolan påbörja resan mot en mer jämlik Växjö kommun.

Malin Lauber (S)

Maria Garmer (V)

Magnus Folcker (MP)

facebook Twitter Email