Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Vi vet att personalen och deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna utveckla och hålla en hög kvalitet på Växjö kommuns verksamheter. Det kräver att personalen i kommunens verksamheter får goda arbetsvillkor.

De som jobbar i Växjö kommun ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetssituation. Arbetsbelastningen får inte utgöra ett arbetsmiljöproblem och ska inte vara hårdare än att man orkar arbeta heltid. Alla anställda ska erbjudas möjligheten att kunna välja kortare arbetstid istället för löneökning. Delade turer ska avskaffas.

Att tillsvidareanställning på heltid blir norm i alla Växjö kommuns verksamheter är en viktig framtidsfråga. Om fler medarbetare arbetar heltid, kan rekryteringsbehoven minska, jämställdheten öka och attraktiviteten som arbetsgivare stärkas.

Vi vill att Växjö kommun

  • Avskaffar delade turer
  • Utökar friksvårdsbidraget
  • Erbjuder tillsvidareanställning och att det ska vara norm
facebook Twitter Email